Přihlásit
Nákupní košík
Zatím 0 položek za 0 Kč

Novinka (více)

Dres bez ruk. ASL-B-5G Zlu

Dres bez ruk. ASL-B-5G Zlu

Naše cena: 1117,00 Kč


Akce (více)

GIANT TCX SLR 1 2016

GIANT TCX SLR 1 2016

Mimořádná cena: 44999,00 Kč 38249,00 Kč

Atombike Racing Team

Facebook Page


Reklamační řád

Všeobecná ustanovení:

  1. Tento reklamační řád se vztahuje pouze na zboží zakoupené od Prodávajícího (dále jen "Zboží") a v záruční době na něj Kupující uplatňuje práva z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").
  2. Prodávajícím je společnost Atombike-Martin Jahn Ičo: 71660313 (dále jen "Prodávající").
  3. Kupujícím je fyzická či právnická osoba, která uzavřela s Prodávajícím kupní smlouvu na koupi Zboží, které je předmětem reklamace.
  4. Tento reklamační řád je plně v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník (dále jen "Zákon"), a v situacích, které nejsou přímo řešeny tímto reklamačním řádem se postupuje dle ustanovení tohoto Zákona.

Záruční podmínky:

  1. Délka záruční doby je uvedena na daňovém dokladu za Zboží. Není-li tam uvedena je stanovena Zákonem na 24 měsíců až na výjimky uvedené v Zákoně.
  2. Vykazuje-li objednané Zboží zjevné nedostatky (například porušený obal) již při přebírání zboží, má Kupující právo Zboží nepřevzít. V takovém případě bude Zboží zasláno zpět Prodávajícímu. Ten má povinnost vše uvést do pořádku a Zboží Kupujícímu odeslat znovu v co nejkratším možném termínu.
  3. V případě, že se při užívání Zboží Kupujícímu vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující postupovat v souladu s tímto reklamačním řádem a uplatňovat Reklamaci.
  4. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení nabývá účinnosti dnem akceptace přijetí zboží Prodávajícím. Prodávající má právo neakceptovat přijetí zboží od Kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky dané Zákonem a Obchodními podmínkami Prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva kompletně ruší a smluvní strany jsou si povinny navrátit všechna plnění, která si na jejím základě již poskytly. Více podrobností o odstoupení od smlouvy naleznete v Obchodních podmínkách.

Vyřizování reklamací:

  1. Místem vyřizování Reklamace se rozumí kancelář Prodávajícího.
  2. Ke každé reklamaci náleží reklamační protokol. V případě osobního předání reklamovaného Zboží Prodávajícímu je možné sepsat reklamační protokol až v kanceláři Prodávajícího. V případě zasílání reklamovaného Zboží Prodávajícímu se za den přijetí Reklamace považuje den obdržení poslední součásti Zboží Prodávajícím. A za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené Reklamace přepravní službě. V tomto případě je Kupující také povinen zaslat reklamované Zboží v původním obalu spolu s veškerým příslušenstvím a spolu s originálem záručního listu a reklamačního protokolu a kopií daňového dokladu. Kupující je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození Zboží, je také povinen zboží označit dle jeho povahy (křehké atd.). Při této přepravě je za řádné doručení k Prodávajícímu zodpovědný Kupující, který uplatňuje reklamaci.
  3. V případě, že Kupující bude požadovat řešení Reklamace formou opravy, má Prodávající právo ho přesměrovat na servisního partnera příslušného výrobce.
  4. Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu. Platí zde zákonná lhůta, tedy 30 dní od doručení reklamačního protokolu na adresu kanceláře Prodávajícího, pokud se Prodávající nedohodne s Kupujícím na lhůtě delší. Není-li poté Reklamace vyřízena vznikají Kupujícímu stejná práva a povinnosti jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
  5. Kupující je povinen převzít si vyřízenou Reklamaci co nejdříve na výzvu Prodávajícího, případně dohodnout podmínky přepravy s Kupujícím.
  6. Prodávající označí Reklamaci za neoprávněnou v případě, že:
   • vada vznikla špatnou či neodbornou obsluhou (instalací), nepřiměřeným zacházením či použitím,
   • byla vada způsobena zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN,
   • byla vada způsobena v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození či povětrnostních vlivů
   • komponenty, které vykazují známky mechanického poškození, například nařezané švy, rozedřená sedla, podřené laky, roztržené řetezy díky křížení...
   • bylo zjištěno poškození ochranných pečetí, garančních známek či štítků s výrobními čísly.
  7. Pokud bude Reklamace označena Prodávajícím za neoprávněnou, je Kupující povinen uhradit veškeré náklady vzniklé v souvislosti s touto Reklamací nejpozději do 14 dnů od vyfakturování. Do momentu jejich plného uhrazení má Prodávající právo takto reklamované Zboží Kupujícímu nevydat. Tyto náklady mohou být zejména doprava, režijní náklady, odměna pracovníků, ale i jiné.
  8. Prodávající vystaví Kupujícímu Servisní protokol, ve kterém bude stanoveno minimálně datum přijetí Reklamace, datum vyřízení Reklamace, zjištěná vada a způsob jejího odstranění.

Závěrečná ustanovení:

  1. V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího předem informuje o záměru uplatnit Reklamaci a ten mu doporučí nejvhodnější formu řešení dané Reklamace vzhledem k povaze Zboží a vady.
  2. Tento reklamační řád vstupuje v platnost dnem 10. března 2005. Změny vyhrazeny.